Liikmelisus

Orto osaleb järgmiste organisatsioonide ja liikumiste töös:

 

 

 Eesti Keemiatööstuse Liit

Eesti Keemiatööstuse Liit (EKTL) on keemiatööstuse ettevõtteid ühendav mittetulundusühing, mis loodi 16. septembril 1991.a. selleks, et ühiste jõududega lahendada taasiseseisvumise ja krooni käibelevõtmisega üleskerkinud probleeme. Hetkel kuulub EKTL-i 50 liiget

EKTL-i põhieesmärgiks on:
Eesti keemiatööstuse arendamine, efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse ja ohutuse tõstmine.
Ja tööriistadeks on:
Seadusloome, lobitöö, koolitamine ning välisilma vahendamine.

 

 

Tarbekeemia- ja kosmeetikasektorgrupp
Sektorgruppi kuuluvad Liidu liikmed, kes tegelevad tarbekeemia ja kosmeetikatoodete tootmise ja  müügiga: AS Orto, AS Estko, AS Chemi-Pharm, Fora Kaubanduse OÜ, Henkel Balti OÜ, Kemitek OÜ, L’Oreal Baltic SIA Eesti filiaal, Mayeri Industries AS, Procter&Gamble Sevices Eesti OÜ, Unilever Eesti AS, Beiersdorf OÜ, Florto OÜ, Ingli Pai OÜ, ERCHEM OÜ ja Movek Grupp OÜ.
 
Sektorgrupis käsitletakse üleskerkivaid ühiseid probleeme nii Eestis kui ka  Euroopa Liidu seadusandlusest tulenevaid valdkondi nagu deteregendid, biotsiidid, Reach ja CLP tarbekeemias. Keskkonnaga seotud põhilisteks teemadeks on säästvad pesupulbrid ja fosfaadid pesupulbrites. Kosmeetikavaldkonda puudutavateks teemadeks on EL uus kosmeetikamäärus ja selle täitmine, kosmeetikaohutuse hindamine ning hindamisega seotud ühiste probleemide lahendamine.

Tarbkekeemia- ja kosmeetika  sektorgrupi  juhataja on AS Orto juhataja Gunnar Laas

 

 

Responsible care

http://www.icca-chem.org/en/Home/Responsible-care/

Hoolime ja Vastutame on 1984.a. Kanadas tekkinud keemiatööstuse algatus, kus ettevõtted otsustasid teha koostööd toodete ja tehnoloogiliste protsesside tervishoiu, ohutuse ja keskkonnakaitse alaste näitajate pidevaks parendamiseks nii, et ettevõtted saaksid anda oma panuse nii kohaliku piirkonna kui kogu ühiskonna säästvasse arengusse.

Hoolime ja Vastutame algatusega ühines 2002.a. Eesti Keemiatööstuse Liit (EKTL) ja selle 6 liikmes-ettevõtet, teiste hulgas ka AS ORTO.
Eesmärgiks on Eesti Keemiatööstuse Liidu liikmete käitumine ettekirjutamata heade tavade kohaselt ka siis, kui ettevõte pole selleks otseselt kohustatud. See on ettevõtte hoolimine ja vastutus oma toodete ja tegevuste toimest ka siis, kui toode on väljunud ettevõtte valdusest. Kuna ettevõte hoolib, siis võtab ta ka vastutuse.

 

Hoolime ja Vastutame programmi tegevuspõhimõtted:
1. Peame inimese tervise ja ohutuse eest hoolitsemist, keskkonnakaitset, heitmete ning saastatuse piiramist ettevõtte äriprotsessi tähtsaks ja lahutamatuks osaks.
2. Innustame ja juhendame ettevõtte töötajaskonda toimima vastutustundeliselt keskkonnakaitse ja tööohutuse alal.
3. Töötame pidevalt toorainete ja energia säästliku kasutamise ning heitmete ja jäätmete vähendamise nimel.
4. Teadvustame ja vähendame oma tegevuse keskkonna-, ja tööohutusealaseid riske.
5. Uue protsessi või toote rakendamisel selgitame nende mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.
6. Teavitame ametiasutusi ettevõtte tegevusest ja selle mõjudest keskkonnale ning inimeste tervisele.
7. Teavitame kohalikku elanikkonda ja teisi huvigruppe oma tootmistegevusest ja toodetest ning nende võimalikest mõjudest keskkonnale.
8. Juhendame kliente oma toodete ohutu käitlemise ja jäätmete kõrvaldamise osas.
9. Ootame oma koostöö- ja lepingupartneritelt samade põhimõtete järgimist ning julgustame neid.
10. Tehnoloogia üleandmise korral selgitame vastuvõtvale ettevõttele käitlemistingimusi, mis on vajalikud keskkonna ja inimeste tervise kaitsmiseks.

 


 

Euroopa Kosmeetikatootjate Liit  

Läbi  Keemiatööstuse Liidu    osaleb AS Orto   Euroopa Kosmeetikatootjate Liidu  (The Personal Care Association)   töös

Lisainfo     http://www.cosmeticseurope.eu/

 

 

Euroopa Puhastusvahendite Tootjate Liit

Läbi  Keemiatööstuse Liidu    osaleb AS Orto   Euroopa Puhastusvahendite Tootjate Liidu A.I.S.E   töö


 

 

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon (EKJA)

21. aprillil 2003. aastal loodud vabatahtliku liikmeksoleku alusel tegutsev mittetulunduslik organisatsioon, mis koondab ettevõtteid, organisatsioone ja üksikisikuid ettevõtlusega seotud keskkonnaalase tegevuse edendamiseks ning esindab oma liikmete huve keskkonnaküsimuste lahendamisel.
Assotsiatsiooni on vahelüliks nii ettevõtjate ja riigi (nt seadusloomes osalemine) kui ka ettevõtjate ja kodanikuühiskonna (nt suhtlemine keskkonnaorganisatsioonidega) vahel ning esindab oma liikmeskonna huve keskkonnaküsimustes.